Wynagrodzenie notariusza oraz koszty sporządzenia wypisów, odpisów lub wyciągów

 

Wysokość wynagrodzenia notariusza oraz koszty sporządzenia wypisów, odpisów lub wyciągów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn

 

Notariusz, jako płatnik, pobiera, a następnie przekazuje na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego należne podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn) w przypadku, gdy czynność notarialna podlega takiemu opodatkowaniu, a przepis prawa nakłada na notariusza obowiązek jego pobrania.

Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej

 

Notariusz pobiera i przekazuje na rachunek właściwego sądu opłatę sądową wynikającą z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

W celu ustalenia wysokości kosztów związanych z dokonaniem czynności notarialnej proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest nieodpłatne.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej można pobrać tutaj:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej