607 149 979 sidor@notar.pl

Notariusz pełni rolę urzędnika publicznego, realizującego czynności prawne, które strony chcą lub są zobligowane przeprowadzić w formie notarialnej. Jego działania uzyskują moc dokumentu urzędowego, zapewniając mu status osoby zaufania publicznego i ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 roku dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, notariusz ma obowiązek rejestrować i informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach przekraczających równowartość 15 000 euro oraz tych, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, niezależnie od ich wartości.

Notariusz jest zobowiązany do:

 • Ochrony praw i interesów stron oraz osób trzecich dotkniętych działaniami notarialnymi;
 • Informowania stron o wszystkich aspektach czynności notarialnych;
 • Odmowy realizacji czynności sprzecznych z prawem;
 • Zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas wykonywania obowiązków.

Zgodnie z Prawem o notariacie, notariusz wykonuje między innymi:

 • Akty notarialne dla czynności wymagających tej formy, np. przeniesienia własności nieruchomości czy zawierania umów spółek;
 • Poświadczenia dziedziczenia;
 • Poświadczenia autentyczności podpisów i dokumentów;
 • Doręczanie oświadczeń o skutkach prawnych na wniosek strony;
 • Sporządzanie protokołów zgromadzeń i innych zdarzeń prawnych;
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, czy papierów wartościowych w związku z czynnościami notarialnymi;
 • Wydawanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów sporządzonych w kancelarii.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych są każdorazowo określane przez notariusza, a ich rodzaj zależy od rodzaju czynności. Notariusz weryfikuje tożsamość osób fizycznych i prawnych na podstawie odpowiednich dokumentów. Czynności notarialne są przeprowadzane głównie w Kancelarii Notarialnej, chyba że charakter czynności lub szczególne okoliczności wymagają innego miejsca.